Regulamin Willi74

Pragnąc zapewnić Państwu bezpieczeństwo i komfort pobytu w Willi74, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Rozpoczęcie pobytu w Willi74 jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów niniejszego Regulaminu. 

Właścicielem Willa74 jest firma WILLA74 Robert i Maria Pietruszka z siedzibą przy ul. 1 maja 74 w Wiśle (43-460), NIP: 5482219388, REGON: 072300654.

§1 Przedmiot regulaminu

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Willi74 i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej.
2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Willi74 przy ul. 1 Maja 74 w Wiśle.
3. Regulamin dostępny jest w Recepcji, w informatorze oraz do pobrania ze strony www.willa74.pl.

§2 Doba hotelowa

1. Pokój wynajmowany jest na dobę hotelową.
2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 i kończy o godzinie 11:00 następnego dnia.
3. Jeżeli istnieje taka możliwość, Gość może zająć pokój przed rozpoczęciem doby hotelowej bez dodatkowej opłaty.
4. Jeżeli istnieje możliwość, Gość może przedłużyć dobę hotelową bez dodatkowych opłat maksymalnie do godziny 14:00. Po tej godzinie jest naliczana opłata za kolejną dobę.
5. Życzenie przedłużenia pobytu poza dzień określony w dniu przyjazdu, prosimy zgłosić w recepcji do godziny 10:00. Życzenie to zostanie spełnione w przypadku dysponowania wolnym pokojem.
6. Willa74 może nie dokonać przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc lub wcześniejszego zarezerwowania pokoju, a także w przypadku rażącego naruszania regulaminu przez Gościa w trakcie pobytu.
7. Pozostawienie rzeczy lub przebywanie w pokoju po godzinie 11:00 w dniu wyjazdu bez uprzedniego poinformowania obsługi jest traktowane jako przedłużenie pobytu. Willa74 może naliczyć opłatę za kolejną dobę̨ wynajmu pokoju według obowiązującego danego dnia cennika.
8. Gość nie może udostępniać lub przekazywać wynajmowanego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
9. Osoby niezameldowane w Willi74 mogą przebywać w pokojach wyłącznie w godzinach od 6.00 do 22.00. Przebywanie osób niezarejestrowanych w pokoju wynajętym przez Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny dostawki dla osoby dorosłej, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Osoby wizytujące przebywają w pokojach na wyłączną odpowiedzialność́ Gościa.
10. Śniadania serwowane są w jadalni na parterze w godz. 9:00 – 10:30.

§3 Rezerwacja i meldunek

1. W chwili zameldowania w Willi74 Gość zobowiązany jest okazać pracownikowi recepcji oficjalny dokument ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości. W przypadku odmowy okazania dokumentu pracownik recepcji ma prawo odmówić wydania klucza do pokoju i tym samym zawarcia umowy hotelowej.
2. W karcie rejestracyjnej Gość osobiście wpisuje: dane meldunkowe z dowodu tożsamości, adres mailowy, numer telefonu oraz składa na niej czytelny podpis.
3. Na życzenie Gościa, recepcjonista ma obowiązek wpisać samodzielnie pozostałe dane meldunkowe z dokumentu tożsamości. Recepcjoniście nie wolno przetrzymywać dokumentu tożsamości – zostaje on natychmiast oddany po wypełnieniu karty rejestracyjnej.
4. Willa74 zastrzega sobie prawo do zażądania płatności „z góry” w przypadku Gości będących w obiekcie po raz pierwszy. W przypadku odmowy recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
5. Recepcjonista ma prawo prosić o uregulowanie rachunku wcześniej niż przy wyjeździe, w momencie, gdy rachunek ten przekracza kwotę 1.000 zł.
6. W przypadku rezerwacji pokoju i niestawienia się do godz. 20:00 w dniu rezerwacji Willa74 zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za jedną dobę hotelową.
7. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, chęć́ uzyskania faktury VAT należy zgłosić́ bezpośrednio w momencie dokonywania płatności.
8. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktur VAT bez podpisu.
9. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych Willi74 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych. (Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

§4 Płatności

1. W celu złożenia rezerwacji wymagane jest dokonanie przedpłaty za 30% wartości rezerwacji za pośrednictwem systemu płatności online. 
2. W cenę pobytu wliczony jest 8% podatek VAT. Dodatkowo do każdego noclegu zostanie doliczona opłata klimatyczna w wysokości opłata miejscowa (klimatyczna) – 2,50 zł / osoba dorosła / noc, 1,50 zł / dzieci, młodzież, seniorzy / noc.
3.W Willa74 akceptujemy płatności kartami Mastercard i Visa oraz płatności online.
4.W przypadku anulowania rezerwacji lub niepojawienia się Gościa w obiekcie w dniu przyjazdu obiekt obciąży gościa za 30% wartości rezerwacji.
5. Anulowania rezerwacji można dokonać wyłącznie pisemnie drogą elektroniczną. Informację o rezygnacji należy przesłać na adres e-mail: biuro@willa74.pl.

§5 Świadczone usługi

1. Willa74 świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w recepcji.
2. Willa74 zobowiązana jest zapewnić:
a. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gości;
b. bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu;
c. profesjonalną i uprzejmą obsługę;
d. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie i zgodę;
3. Willa74 zobowiązana jest:
a. bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń obiektu oraz czystości i porządku w obiekcie przez podejmowanie działań mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek lub braków;
b. w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte niezwłocznie, obiekt dołoży starań́, by w miarę możliwości zamienić́ pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
4. Na życzenie Gościa Willa74 świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
a. udzielania informacji związanych z pobytem i podrożą;
b. zamawianie taxi;
5. Goście mogą korzystać z:
a. sauny fińskiej (po uiszczeniu opłaty w wysokości 30 zł);
b. sali wielofunkcyjnej (nieodpłatnie).

§6 Odpowiedzialność

1. Opuszczając pokój, Gość powinien każdorazowo upewnić́ się, że drzwi są prawidłowo zamknięte, w tym drzwi balkonowe i okna.
2. Odpowiedzialność Willi74 za utratę lub odszkodowanie rzeczy wniesionych przez Gościa regulują przepisy art. 846, 849 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16 poz. 93 wraz z późniejszymi zmianami).
3. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelakiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia mienia Willi74 powstałe z winy Gościa, lub odwiedzających Go osób. Cennik rzeczy ruchomych pokoju dostępny jest w Recepcji.
4. Gość powinien niezwłocznie powiadomić Recepcję o szkodzie, utracie lub zniszczeniu rzeczy po jej wykryciu.
5. Gość powinien przechowywać bagaż w pokoju lub wyznaczonym przez obiekt do tego miejscu.
6. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na adres przez niego wskazany. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji Willa74 przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekazie je na cele charytatywne lub zutylizuje. Willa74 nie przechowuje żywności i rzeczy łatwo psujących się̨ w tym kosmetyków i lekarstw.
7. Miejsca postojowe znajdujące się na terenie obiektu nie są strzeżone. Willa74 nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu, lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt niezależnie od tego, gdzie pojazd został pozostawiony.
8. Za zgubienie kluczy do pokoju Gość zostanie obciążony kwotą 50 zł.
9. Willa74 nie akceptuje pobytu dzieci poniżej 9 roku życia oraz przez cały czas pobytu w Willi74 dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować́ się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowanie dzieci, w tym poczynione przez nie uszkodzenia i/lub szkody, odpowiadają opiekunowie prawni.

§7 Cisza nocna

1. W godzinach od 22.00 do 6.00 dnia następnego obowiązuje w obiekcie cisza nocna.
2. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Willi74 są zobowiązani do wstrzymania się od zachowania mogącego zakłócić pobyt innych osób.

§8 Zwierzęta

1. Podstawowym warunkiem przyjęcie pod nasz dach zwierzęcia jest zgłoszenie przyjazdu Gościa ze zwierzęcia w momencie rezerwacji i otrzymanie od Właścicieli wyraźnej zgody przesłanej drogą mailową. To konieczność, wynikająca
z ograniczonej liczby pokoi przeznaczonych do pobytu zwierząt.
2. W Willi74 mogą przebywać tylko zwierzęta domowe. Willa74 w szczególności ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne, w tym gadów, pajęczaków oraz niektórych psów rasy ujętych
w Rozporządzeniu Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnie 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.
3. Pobyt zwierzęcia warunkowany jest posiadaniem książeczki zdrowia z aktualnymi szczepieniami i poświadczeniem odrobaczenia.
4. Dbając o bezpieczeństwo, zwierzę powinno posiadać smycz, obrożę, kaganiec, klatkę – w zależności od gatunku zwierzęcia.
5. Zwierzę nie może samo pozostawać w pokoju pod nieobecność właściciela.
6. Zwierzę przebywające na terenie Willi74 nie może przeszkadzać innym Gościom przebywającym na terenie obiektu. Prosimy upewnić się, że Państwa pupil nie sprawia hałasu w szczególności w nocy.
7. Za zniszczenia dokonane przez zwierzę odpowiada jego właściciel.
8. Opłata za pobyt zwierzęcia wynosi 25 zł za dobę.

§9 Reklamacje

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień.
2. Wszelkie reklamacje w formie pisemnej przyjmuje recepcja hotelowa.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie po jej otrzymaniu przez hotel, w przypadku kwestii spornych obowiązywać będzie kodeks prawa cywilnego.

§10 Inne postanowienia

1. Z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe w pokojach obowiązuje zakaz używania urządzeń zasilanych energią elektryczną z sieci, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń (z wyjątkiem komputerów, telefonów komórkowych i maszynek do golenia lub suszarek).
2. W pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Złamanie zakazu spowoduje doliczenie kwoty 500 zł do Państwa rachunku.
3. W pokojach i pomieszczeniach wspólnych Wilii74 obowiązuje całkowity zakaz organizacji imprez towarzyskich.
4. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.
5. Wywołanie fałszywego alarmu pożarowego np. nieuzasadnione użycie ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP) będzie skutkowało obciążeniem Gościa karą w wysokości 1.000 PLN.
6. Zasady korzystania z sauny fińskiej reguluje oddzielny regulamin dostępny
w Recepcji.

§11 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Willi74 obowiązuje od dnia 1 października 2020 roku na czas nieokreślony.
2. W przypadku naruszenia postanowień́ niniejszego regulaminu personel Willi74 może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się̨ do zarządzeń personelu Willi74, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia, oraz opuszczenia terenu Willi74.
3. Willa74 może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników obiektu lub innych osób przebywających w Willi74 albo też w inny sposób zakłócił spokój w Willi74.